วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อำเภอแม่สรวยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รูปภาพ : เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย โดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย และ ปศต. ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2557 โดยนายก อบต.ศรีถ้อย นายเฉลียว นัยนา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 35000 บาท  เพื่อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ฟรี โดยมอบวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ออกไปบริการ
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ครบทั้ง 9 ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและข้าราชการ ของทุกๆ อปท.เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย โดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย และ ปศต. ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2557 โดยนายก อบต.ศรีถ้อย นายเฉลียว นัยนา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 35000 บาท เพื่อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ฟรี โดยมอบวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ออกไปบริการ
ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ครบทั้ง 9 ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและข้าราชการ ของทุกๆ อปท.เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มอบกรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ดำเนินการมอบกรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกร ที่ยืมสัตว์ของโครงการ ธคก.และได้ปฏิบัติครบตามสัญญา จำนวน 26 ราย

ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงหมูหลุม

รูปภาพ : วันที่ 29 มิถุนายน 2557 เป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงหมูหลุม ให้กับกลุ่มผู้ป่วยจาก 10 หมู่บ้านของตำบลวาวี จำนวน 60 คน ที่มาเข้าค่ายบำบัดยาเสพติด และได้มอบยาเมทาโดน เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับบำบัดและให้กำลังใจให้เขาทั้งหลายเลิกยาเสพติดได้สำเร็จ และเมื่อผู้ป่วยเสร็จจากการเข้าค่ายบำบัดแล้วจะมีงบประมาณจากทางราชการมอบให้ รายละ 2500 บาทเพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพสุจริต ที่ตนเองต้องการต่อไป วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการให้โอกาสกลุ่มผู้เสพยาเสพติด หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเขาออกจากค่ายบำบัดไปแล้ว เขาทุกคนต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 นายพงศพัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงหมูหลุม ให้กับกลุ่มผู้ป่วยจาก 10 หมู่บ้านของตำบลวาวี จำนวน 60 คน ที่มาเข้าค่ายบำบัดยาเสพติด และได้มอบยาเมทาโดน เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับบำบัดและให้กำลังใจให้เขาทั้งหลายเลิกยาเสพติดได้สำเร็จ และเมื่อผู้ป่วยเสร็จจากการเข้าค่ายบำบัดแล้วจะมีงบประมาณจากทางราชการมอบให้ รายละ 2500 บาทเพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพสุจริต ที่ตนเองต้องการต่อไป วันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการให้โอกาสกลุ่มผู้เสพยาเสพติด หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเขาออกจากค่ายบำบัดไปแล้ว เขาทุกคนต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีการประกอบอาชีพวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีการประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรอำเภอแม่สรวย มีกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 3 กลุ่ม กลุ่มผู้เลี้ยงโค 9 กลุ่ม รวมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกรมทั้งหมด 130 คน เพื่อให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชี ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557วันแรก ในการนำเกษตรกร ของอำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน จ.เชียงราย มาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ จ.น่าน ได้เข้าดูงานกลุ่มเลี้ยงโคฯบ้านบ่อสวก ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต 5 และไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อบรม หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer

รูปภาพ : เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ หนึ่งในกิจกรรมของการฝึกอบรมคือการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินการนี้มีการประกวดและนำเสนอ และกลุ่มที่ๆได้รับรางวัลชนะเลิศ คือกลุ่มที่ 3
ซึ่งทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดและได้นำเสนอโดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่มีคุณประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ในการฝึกอรมตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย  ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์เขต5  และคณะผู้จัดทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย


เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ หนึ่งในกิจกรรมของการฝึกอบรมคือการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินการนี้มีการประกวดและนำเสนอ และกลุ่มที่ๆได้รับรางวัลชนะเลิศ คือกลุ่มที่ 3
ซึ่งทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันระดมความคิดและได้นำเสนอโดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่มีคุณประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ในการฝึกอรมตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย ขอขอบคุณท่านปศุสัตว์เขต5 และคณะผู้จัดทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2รางวัลที่ภาคภูมิใจ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี
ในงานได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 ให้แก่หน่วยงานราชการในสังกัด กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย โดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ได้รับมอบโล่รางวัล จาก น.สพ. ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 2 รางวัล คือ
1.รางวัลชมเชย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับประเทศ ประเภท M(พร้อมโน๊ตบุ๊ก 1 เครื่องจะส่งตามมา)
2.รางวัลผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ลำดับที่3 (พร้อมเงินรางวัล3,000 บาท)ได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
นี้ก็เป็นอีก2รางวัลที่ภาคภูมิใจ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานครั้งนี้